آگهي مزايده عمومي شماره 1– 1400 (نوبت دوم)

آگهي مزايده عمومي شماره 1– 1400 (نوبت دوم)

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجاره تعداد 155 بیلبورد تبلیغاتی متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت سه سال با 20 % افزايش براي هر سال نسبت به سال قبل از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اجاره دهد.

  • کد مطلب: 8427
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: پنج‌شنبه 6 خرداد 1400 - 08:45

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجاره تعداد 155 بیلبورد تبلیغاتی متعلق به خود  را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت سه سال با 20 % افزايش براي هر سال نسبت به سال قبل از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اجاره دهد.

  1. قيمت پايه اجاره ساليانه مبلغ 25,668,000,000ريال (بیست و پنج میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون ریال)

 ردیف

نوع تابلو

ابعاد (متر)

تعداد

تعداد وجه

ماه(سالیانه)

ارزش پایه مزایده اجاره بهای ماهیانه هر یک عدد تابلو (ریال)

ارزش پایه مزایده اجاره بهای سالانه هر یک عدد تابلو (ریال)

1

استندهای دو طرفه وسط بلوار

3 × 2

53

1

12

6.000.000

      3,816,000,000

 

2

استندهای دو طرفه وسط بلوار

2 × 5/1

38

1

12

4.000.000

      1,824,000,000

 

3

بیلیورد دو وجهی

8 × 4

9

2

12

28.000.000

     6,048,000,000

 

4

بیلیورد دو وجهی

7 × 4

2

2

12

25.000.000

      1,200,000,000

 

5

بیلیورد یک وجهی

8 × 4

20

1

12

28.000.000

      6,720,000,000

 

6

بیلیورد یک وجهی

7 × 4

3

1

12

25.000.000

         900,000,000

 

7

بیلیورد سه وجهی

3 × 5

1

3

12

20.000.000

         720,000,000

 

8

استند یک طرفه

4 × 3

21

1

12

10.000.000

      2,520,000,000

 

9

استند دو طرفه

4 × 3

8

2

12

10.000.000

   1,920,000,000

 

 

 

 

 

  • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : 10% ( ده درصد ) قيمت پايه به ميزان  -/000/800/566/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد و شصت و شش میلیون و هشتصد هزار ریال ) ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
  • مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000  ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 27/02/1400 تا تاريخ  05/03/1400 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
  • مهلت تحویل اسناد مزايده: از تاريخ 06/03/1400  تا تاریخ 18/03/1400 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 18/03/99  مي باشد)
  • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 09:30 روز چهارشنبه تازیخ 19/03/1400 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

  • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
  • هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد